Omaggio al dialetto: “Pénsè dèla Sìra”

“Na “Lavàgna ..e ‘n Gèss che Scrìf” dèl Davide Scrif Quaicoss

El Cöör l’è nà “Lavàgna..

e “La Mènt”l’è ‘l Gèss che Scrìf”..
Perché l’è la “Memòria”
che “La Te Dèta..’l Vìf”!..
Insèma a l’ “Esperiènza..
che “Möf”el Tò Pènsà..
El Ghè “Tüta “ L’Esènza”
dèla “Tua Verità”!..
Na Verità “Scùndüda..
ai Öcc de chi ‘l Te Vàrda”..
Ma Che “La Se Rivèla”
se ‘l Tò Pènsè ‘l Se “Atàrda”..
Perché “Prìma de Möves..
Te Ghè cèrt de “Pènsà”..
e (Fùrsi) “Tròpa Atèsa”
la Pò..”Fàtt Inganà”!..
Però “Cùn la Paziènza..
Cùll Cöör”..e l’Esperiènza
Te Puderè Truà..
“El Fìl dèla Tua “Esènza”!..
Cercà ‘l “Capìn dèl Fìl”
l’è “Quèll che Te De Fà”..
pèr “Dipanà ‘l Dulùr..
Dàla “Felicità”!..

Bùna Nòcc a Tücc i Valtelìn e Nòn dàl “Vòss”: Davide Scrif Quaicoss  (4 Nuvèmbre 2014)

ndr: con i complimenti del giornale

Davide Rastelli
Angolo delle idee